ЈНО 6-20 Набавка апарата за потребе Сектора медицине спорта

Набавка апарата за потребе Сектора медицине спорта

Јавна набавка 6-20

Датум објаве:24/06/2020
Рок за предају:24/07/2020 до 09:15
Контакт особа:-
Е-пошта:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Телефон:-

Предмет јавне набавке број ЈНО 06/20 су добра – Апарати за потребе Сектора медицине спорта

Ознака из Општег речника набавки:

31640000 –машине и апарата са посебним функцијама;
38540000 – машине и апарата за испитивање и мерење.