JNO 04-20 – Rekonstrukcija OSK „Karataš“, četvrta faza

Rekonstrukcija OSK „Karataš“, četvrta faza

Javna nabavka 04-20

Datum objave:11/03/2020
Rok za predaju:26/03/2020 do 09:30
Kontakt osoba:-
E-pošta:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Telefon:-

Predmet javne nabavke br. JNO 04/20 – Rekonstrukcija OSK „Karataš“, četvrta faza

Oznaka iz opšteg rečnika nabavki:

45454000-4 radovi na rekonstrukciji

Ispod preuzmite svu dokumentaciju vezanu za ovu JN

Dokumentacija