JN 17-20 Medicinski potrošni materijal

Medicinski potrošni materijal

Javna nabavka 17-20

Datum objave:30/06/2020
Rok za predaju:09/07/2020 do 12:15
Kontakt osoba:-
E-pošta:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Telefon:-

Predmet javne nabavke br. JN 17/20 su dobra – Medicinski potrošni materijal

Oznaka iz ORN:

33140000 medicinski potrošni materijal
33690000 razni medicinski proizvod

Ispod preuzmite svu dokumentaciju vezanu za ovu JN

Dokumentacija