JN 16-20 usluga štampanja raznog materijala za period do godinu dana

Usluga štampanja raznog materijala za period do godinu dana

Javna nabavka 16-20

Datum objave:30/06/2020
Rok za predaju:09/07/2020 do 09:15
Kontakt osoba:-
E-pošta:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Telefon:-

Predmet javne nabavke br. JN 16/20 su usluge štamapnja raznog materijala za period do godinu dana

Naziv i oznaka iz ORN:

79823000-9 Usluge štampanja i isporuke;
22900000-9 Razni štampani materijal;