ЈН 16-20 услуга штампања разног материјала за период до годину дана

Услуга штампања разног материјала за период до годину дана

Јавна набавка 16-20

Датум објаве:30/06/2020
Рок за предају:09/07/2020 до 09:15
Контакт особа:-
Е-пошта:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Телефон:-

Предмет јавне набавке бр. ЈН 16/20 су услуге штамапња разног материјала за период до годину дана

Назив и ознака из ОРН:

79823000-9 Услуге штампања и испоруке;
22900000-9 Разни штампани материјал;