Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije

O nama

Uvod

Sport, posebno vrhunski sport je odavno prepoznat kao so­ cijalni fenomen koji generiše pozitivne promene u dru­štvu. U Srbiji, vrhunski sport zauzima posebno mesto o čemu najbolje svedoči ozbiljan odnos države prema ovom fenomenu i sa druge strane, sjajna odličja koja su rezultat takvog odnosa. Sport je u Srbiji postao neodvojivi deo nacionalne kulture i danas se velika pažnja posvećuje sportu kao važnom činiocu u fizičkom i mentalnom zdravlju ljudi, posebno dece.

Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije već de­ cenijama unazad predstavlja okosnicu razvoja sporta u Srbiji. Kao jedinstvena institucija koja svoju pažnju poklanja kako vrhunskim sportstima ali tako i najmlađima, neprestano ra­ dimo na tome da unapredimo, proširimo i poboljšamo naše aktivnosti. Time direktno utičemo kako na rezultate vrhun­ skih sportista, tako i na pravilan razvoj dece i omladine.

Naš dugogodišnji rad je prepoznat u novom Zakonu o sportu gde nam je dodeljen status Nacionalnog trening centra čime nam je ukazana velika čast ali i data još veća odgovornost.

Zavod za sport i medicinu sporta je danas baza vrhunskog sporta i to u svakom pogledu. Naši stručnjaci iz raznih grana medicine, biomehanike, motoričkih ispitivanja, psihologi­ je i drugih naučnih disciplina pripremaju sportiste na pu­ tu ka osvajanju medalja, redovno kontrolišu i prate progres sportiste. Pored redovnih testiranja, Zavod upravlja sport­ skim objektima koji su dostupni ne samo vrhunskim sporti­stima već i celokupnom građanstvu uz prateće, edukativne, sportske i zdravstvene programe.

Jedinstvena ustanova

Najmodernija dijagnostička tehnologija, kontinuirano obrazovanje zaposlenih, građenje partnerstava sa drugim, vo­ dećim institucijama iz oblasti sporta i medicine sporta kao i konstantno praćenje i primena najnovijih trendova u ovim oblastima su ono čime se Zavod posebno ponosi s obzi­ rom da se ove naše aktivnosti direktno odražavaju i na re­ zultate naših sportista.

Sezona osvojenih medalja iza nas najbolje govori o ozbilj­ nom odnosu države prema sportu i ponosni smo što je Zavod za sport i medicinu sporta, u tom sjaju imao udela. U prote­ klih godinu dana dobili smo status Nacionalnog trening centra, postali smo nezaobilazna tačka na mapi sporta Sr­ bije i ostali smo vodeća ustanova u oblasti medicine sporta ne samo u zemlji već i u regionu, dok smo istovremeno proši­ rili spektar usluga posebno u sportskom kampu Karataš koji najviše koriste mladi.

Naša vizija

Vizija Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije jeste društvo u kom se važnost sporta i uloga sporta u društvu neprestano nadopunjuju stvarajući nove vrednosti i nove re­zultate. Pravo na sport je pravo svakog pojedinca, dok je briga o vrhunskom sporta obaveza naše ustanove, koju sa velikim en­tuzijazmom i dobrom verom obavljamo već više od pola veka.

Kada zamišljamo budućnost, vidimo Zavod sa proširenim ka­pacitetima i stanicama van matičnog objekta; vidimo kreiranje novih službi specijalizovanih za specifične oblasti koje tek treba da se razviju kod nas; i na kraju, idemo ka tome da ne sledimo trendove u oblasti rada sa vrhunskim sporti­ stima i mladima, već da ih stvaramo na korist i zadovoljstvo društva u celini. Zavod je tradicionalno jedan od nosećih stubova sportske kulture u Srbiji. Svesni smo i odgovornosti koju takav status nosi i svakodnevno se iznova trudimo da ga opravdamo razvijajući nove veze sa ustanovama i pojedincima koji dele našu posvećenost prema vrhunskom sportu, ali i sa onima kojima je fizička aktivnost kod mladih prioritet.

Društvo u kome su omladina i mladi zdravi je nešto čemu težimo i nešto čemu dajemo doprinos neprestano radeći na promociji suštinskih sportskih vrednosti i principa zdravog načina života. I ovi programi, po­ red programa za unapređenje vrhunskog sporta, koje neprestano razvijamo nas vode ka društvu kojem težimo sa početka ovog teksta.

Vrednosti sporta zapravo su stubovi na kojima počiva kva­litetno društvo sa jednakim mo­gućnostima za sve, društvo u kom je fer plej i poštovanje protivnika način ophođenja i funkcionisanja i društvo gde se izuzetnost ceni, a rezultati mere i nagrađuju.

To je naša vizija. Aktivno radimo na tome da ona postane stvar­nost, da vrhunski sportisti osvoje još više odličja, a da oni mlađi, na početku sportskih karijera, postanu šampioni. Ne odustajemo ni od ideje da svako dete školskog uzrasta treba da bude fizičko aktivno kako bi bilo zdravo, i tome svojim radom neprestano doprinosimo.

Naša misija

 • Razvijanje politika i praksi u cilju finalizacije procesa institcionalizacije subjekata u sportu;
 • Iniciranje razvoja novih politika, tela i mreža koje radu na unapređenju vrhunskog sporta i javnog zdravlja mladih;
 • Sticanje novih veština i znanja radi poboljšanja kvalite­ ta rada sa vrhunskim i drugim kategorisanim sportisti­ ma, rekreativcima, mladima i građanstvom svih starosnih kategorija;
 • Pružanje ekspertskih i konsultantskih usluga državnim organima nadležnim za implementaciju politika u oblasti razvoja vrhunskog sporta, sporta uopšte i rekreativ­nih aktivnosti građana;
 • Stručna interpretacija statističkih i stručnih podataka dobijenih iz razvojno­istraživačkih projekata i stručnog rada Zavoda radi konstruisanja predloga čiji je cilj pospe­šivanje vrhunskog sporta, povećanje fizičke aktivnosti dece i mladih u cilju zdravog života i razvoj rekreativ­nih aktivnosti za građanstvo;
 • Kreiranje kvalitetnih stručnih i edukativnih materijala za rad klubova i stručnih organizacija u sportu;
 • Intenzivna promocija zdravog načina života kroz fizič­ku aktivnost, zdravu ishranu
 • Konstantan doprinos procesu implemantacija standarda i poslovanja stručnih tela u oblasti sporta;
 • Pružanje stručne podrške organizacijama u sportu i sportskoj praksi;
 • Praćenje i primena najnovijih stručnih i naučnih dostig­nuća u oblasti sporta, stručnih analiza i istraživanja;
 • Pripremanje validnih informacija od značaja za dono­šenje odluka u oblasti sporta na nivou Države;

Naše vrednosti

Sinergija sporta i medicine sporta sa drugim discipli­nama i oblastima od interesa čini jezgro našeg multidisciplinarnog pristupa. Sinergetski rad je način na koji funk­cionišemo u praksi, model putem kog kreiramo strategije razvoja i pristup kojim se vodimo u ostvarivanju dugoročnih ciljeva.

Potencijal je osnovni pojam sa kojim radimo i u čemu smo najbolji. Motorička testiranja zajedno sa dijagnostikom i analitikom upravo i služe tome da postojeće potencijale dovedu do maksimuma, ali i da uoče nove potencijale za ko­je se potom stvaraju uslovi i način za njihov razvoj. Uočava­nje potencijala i njihov pravilan razvoj zajedno sa radom na maksimizaciji postojećih potencijala posebno su bitni za razvoj vrhunskog sporta koji je naša primarna delatnost.

Organizacija rada u Zavodu za sport i medicinu sporta Re­ publike Srbije zasniva se na sinergiji i timskom radu, kombinovanom menadžment pristupu koji karkteriše visok nivo profesionalizma, integritet u radu, i funkcionalna i kva­litativna povezanost svih relevatnih struktura. Na ovaj način sektori i radne jedinice su povezani u jednu i u više celina što stvara jedinstvenu organizacionu šemu u koju je lako integrisati nove procedure, bez bojazni da će izazvati zastoj ili reorganizaciju postojećih tokova poslovanja.

Resursi su nešto najvrednije sa čim raspolažemo i nešto čemu posvećujemo veliku pažnju, posebno kada se radi o ljudskim resursima. Kod nas rade najbolji u svojim profesijama, posebno iz oblasti sporta i medicine sporta. To su vrhunski naučnici i stručnjaci kojima podršku pružaju eksperti iz drugih oblasti koji se bave razvojnim, programskim i projekt­nim aktivnostima. Upravljanje resursima koji se odnose na objekte, zemljišta i tehničke kapacitete zbog prirode našeg posla se takođe nalazi na prvom mestu. Unapređenje funkcija i proširivanje kapaciteta resursa u kvalitativnom i kvanti­ tavnom smislu je nešto na čemu neprestano i uspešno radimo.

Tradicija sporta koji se u Srbiji smatra sastavnim delom kulturnog miljea i identiteta je svakako nešto prema čemu Zavod gaji poseban odnos i čemu daje doprinos radeći nepre­ stano sa vrhunskim sportistima kako bi osigurao da tradicija sjajnih rezultata nikada ne prestane. Imajući u vidu upravo tradiciju sporta, trudimo se da ona postane, i to od ranog uzrasta, sastvani deo života mladih i dece i da bude set vrednosti i praktičnih saznanja koje će oni dalje prene­ti kao način života. Tradicija koja je čvrsta i postojana u kombinaciji sa najmodernijim naučnim i tehničkim dostignućima je oproban recept za uspeh koji mi primenjujemo već šest decenija.

Naši ciljevi

Strateški ciljevi Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije su u skladu sa našim osnovnim delatno­stima i sa postojećim strategijama i akcionim planovima Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

 • Razvoj i unapređenje vrhunskog sporta kroz osnovne de­latnosti putem podizanja kapaciteta u oblastima sporta i medicine sporta te daljim unapređenjem stručnog i naučnog rada u ovim oblastima, a za potrebe vrhunskog sporta. Sa ovim u direktnoj vezi stoji i unapređenje uslova za razvoj sporti­ste do vrhunskog rezultata proširivanjem postojećih ljudskih i tehničkih kapaciteta, kroz kreiranje posebnih razvoj­nih programa iz oblasti sporta i medicine sporta;
 • Povećanje obuhvata bavljenja građana sportom kroz razvoj i unapređenje sportske rekreacije putem proši­rivanja sadržaja namenjenih građanima svih starosnih struktura, posebno dece i građana treće generacije. Kroz programe koji podstiču i ojačavaju svest o važnosti re­dovnih fizičkih aktivnosti, a uz podsticanje lokalnih samouprava na ostvarivanje saradnje u ovim oblastima.
 • Sistematski razvoj i unapređenje sportske infra­strukture koja je pod nadležnošću naše Institucije, a radi unapređenja vrhunskog sporta i povećanja obuhvata bavljenja građana sportom i radi postepene transforma­cije u regionalni centar za sport i medicinu sporta uz pružanje stručnih usluga na uspostavljenju potpune baze podataka.
 • Unapređivanje stručnog i naučno­istraživačkog rada u sportu i medicini sporta i njima srodnim granama uz aktivno povezivanje sa visokoškolskim ustanovama kako bi se ostvarili gore pomenuti ciljevi.
 • Unapređenje međunarodne saradnje i razvijanje bilate­ralnih platformi i tela, čija je svrha unapređenje vr­hunskog sporta, izgradnja novih regionalnih, lokalnih i globalnih centara za sport i medicinu sporta, oprema­nje istih i postojećih objekata, razvoj medicine sporta i razvoj i primena praktičnih programa koje će za rezultat imati povećanu fizičku aktivnost građana, kroz delatno­sti Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije.
 • Integrisanje aktivnosti Zavoda za sport i medicinu sporta u sve društvene sfere sa posebnim nagla­skom na dobrobiti sporta kao socijalnog fenomena i sa osvrtom ekonomske benefite sporta u smislu privrednog razvoja lokalnih samouprava kroz namenski i opšti tu­rizam, zaštitu životne sredine, podsticanje sportske industrije i drugih sličnih aktivnosti.

Zavod danas

Zavod je danas moderna, savremeno opremljena ustanova u kojoj radi visoko kvalifikovan stručni kadar koji prati najnovija stručna i naučna dostignuća u oblasti sporta, fi­ zičke kulture, medicine sporta, psihologije i mnogih drugih naučnih disciplina a sve u cilju pružanja što kvalitetni­ jih usluga svojim korisnicima.

Stalnim praćenjem i usavršavanjem tehnologije stručnog rada, kontrolom treniranosti sportista, pružanjem struč­ no­savetodavne pomoći, kao i raznovrsnim oblicima struč­ nog usavršavanja kadrova, Zavod ostvaruje stručnu podršku sportskoj praksi.