Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије

О нама

Увод

Спорт, посебно врхунски спорт је одавно препознат као со­ цијални феномен који генерише позитивне промене у дру­штву. У Србији, врхунски спорт заузима посебно место о чему најбоље сведочи озбиљан однос државе према овом феномену и са друге стране, сјајна одличја која су резултат таквог односа. Спорт је у Србији постао неодвојиви део националне културе и данас се велика пажња посвећује спорту као важном чиниоцу у физичком и менталном здрављу људи, посебно деце.

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије већ де­ ценијама уназад представља окосницу развоја спорта у Србији. Као јединствена институција која своју пажњу поклања како врхунским спортстима али тако и најмлађима, непрестано ра­ димо на томе да унапредимо, проширимо и побољшамо наше активности. Тиме директно утичемо како на резултате врхун­ ских спортиста, тако и на правилан развој деце и омладине.

Наш дугогодишњи рад је препознат у новом Закону о спорту где нам је додељен статус Националног тренинг центра чиме нам је указана велика част али и дата још већа одговорност.

Завод за спорт и медицину спорта је данас база врхунског спорта и то у сваком погледу. Наши стручњаци из разних грана медицине, биомеханике, моторичких испитивања, психологи­ је и других научних дисциплина припремају спортисте на пу­ ту ка освајању медаља, редовно контролишу и прате прогрес спортисте. Поред редовних тестирања, Завод управља спорт­ ским објектима који су доступни не само врхунским спорти­стима већ и целокупном грађанству уз пратеће, едукативне, спортске и здравствене програме.

Јединствена установа

Најмодернија дијагностичка технологија, континуирано образовање запослених, грађење партнерстава са другим, во­ дећим институцијама из области спорта и медицине спорта као и константно праћење и примена најновијих трендова у овим областима су оно чиме се Завод посебно поноси с обзи­ ром да се ове наше активности директно одражавају и на ре­ зултате наших спортиста.

Сезона освојених медаља иза нас најбоље говори о озбиљ­ ном односу државе према спорту и поносни смо што је Завод за спорт и медицину спорта, у том сјају имао удела. У проте­ клих годину дана добили смо статус Националног тренинг центра, постали смо незаобилазна тачка на мапи спорта Ср­ бије и остали смо водећа установа у области медицине спорта не само у земљи већ и у региону, док смо истовремено проши­ рили спектар услуга посебно у спортском кампу Караташ који највише користе млади.

Наша визија

Визија Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије јесте друштво у ком се важност спорта и улога спорта у друштву непрестано надопуњују стварајући нове вредности и нове ре­зултате. Право на спорт је право сваког појединца, док је брига о врхунском спорта обавеза наше установе, коју са великим ен­тузијазмом и добром вером обављамо већ више од пола века.

Када замишљамо будућност, видимо Завод са проширеним ка­пацитетима и станицама ван матичног објекта; видимо креирање нових служби специјализованих за специфичне области које тек треба да се развију код нас; и на крају, идемо ка томе да не следимо трендове у области рада са врхунским спорти­ стима и младима, већ да их стварамо на корист и задовољство друштва у целини. Завод је традиционално један од носећих стубова спортске културе у Србији. Свесни смо и одговорности коју такав статус носи и свакодневно се изнова трудимо да га оправдамо развијајући нове везе са установама и појединцима који деле нашу посвећеност према врхунском спорту, али и са онима којима је физичка активност код младих приоритет.

Друштво у коме су омладина и млади здрави је нешто чему тежимо и нешто чему дајемо допринос непрестано радећи на промоцији суштинских спортских вредности и принципа здравог начина живота. И ови програми, по­ ред програма за унапређење врхунског спорта, које непрестано развијамо нас воде ка друштву којем тежимо са почетка овог текста.

Вредности спорта заправо су стубови на којима почива ква­литетно друштво са једнаким мо­гућностима за све, друштво у ком је фер плеј и поштовање противника начин опхођења и функционисања и друштво где се изузетност цени, а резултати мере и награђују.

То је наша визија. Активно радимо на томе да она постане ствар­ност, да врхунски спортисти освоје још више одличја, а да они млађи, на почетку спортских каријера, постану шампиони. Не одустајемо ни од идеје да свако дете школског узраста треба да буде физичко активно како би било здраво, и томе својим радом непрестано доприносимо.

Наша мисија

 • Развијање политика и пракси у циљу финализације процеса инститционализације субјеката у спорту;
 • Иницирање развоја нових политика, тела и мрежа које раду на унапређењу врхунског спорта и јавног здравља младих;
 • Стицање нових вештина и знања ради побољшања квалите­ та рада са врхунским и другим категорисаним спортисти­ ма, рекреативцима, младима и грађанством свих старосних категорија;
 • Пружање експертских и консултантских услуга државним органима надлежним за имплементацију политика у области развоја врхунског спорта, спорта уопште и рекреатив­них активности грађана;
 • Стручна интерпретација статистичких и стручних података добијених из развојно­истраживачких пројеката и стручног рада Завода ради конструисања предлога чији је циљ поспе­шивање врхунског спорта, повећање физичке активности деце и младих у циљу здравог живота и развој рекреатив­них активности за грађанство;
 • Креирање квалитетних стручних и едукативних материјала за рад клубова и стручних организација у спорту;
 • Интензивна промоција здравог начина живота кроз физич­ку активност, здраву исхрану
 • Константан допринос процесу имплемантација стандарда и пословања стручних тела у области спорта;
 • Пружање стручне подршке организацијама у спорту и спортској пракси;
 • Праћење и примена најновијих стручних и научних достиг­нућа у области спорта, стручних анализа и истраживања;
 • Припремање валидних информација од значаја за доно­шење одлука у области спорта на нивоу Државе;

Наше вредности

Синергија спорта и медицине спорта са другим дисципли­нама и областима од интереса чини језгро нашег мултидисциплинарног приступа. Синергетски рад је начин на који функ­ционишемо у пракси, модел путем ког креирамо стратегије развоја и приступ којим се водимо у остваривању дугорочних циљева.

Потенцијал је основни појам са којим радимо и у чему смо најбољи. Моторичка тестирања заједно са дијагностиком и аналитиком управо и служе томе да постојеће потенцијале доведу до максимума, али и да уоче нове потенцијале за ко­је се потом стварају услови и начин за њихов развој. Уочава­ње потенцијала и њихов правилан развој заједно са радом на максимизацији постојећих потенцијала посебно су битни за развој врхунског спорта који је наша примарна делатност.

Организација рада у Заводу за спорт и медицину спорта Ре­ публике Србије заснива се на синергији и тимском раду, комбинованом менаџмент приступу који карктерише висок ниво професионализма, интегритет у раду, и функционална и ква­литативна повезаност свих релеватних структура. На овај начин сектори и радне јединице су повезани у једну и у више целина што ствара јединствену организациону шему у коју је лако интегрисати нове процедуре, без бојазни да ће изазвати застој или реорганизацију постојећих токова пословања.

Ресурси су нешто највредније са чим располажемо и нешто чему посвећујемо велику пажњу, посебно када се ради о људским ресурсима. Код нас раде најбољи у својим професијама, посебно из области спорта и медицине спорта. То су врхунски научници и стручњаци којима подршку пружају експерти из других области који се баве развојним, програмским и пројект­ним активностима. Управљање ресурсима који се односе на објекте, земљишта и техничке капацитете због природе нашег посла се такође налази на првом месту. Унапређење функција и проширивање капацитета ресурса у квалитативном и кванти­ тавном смислу је нешто на чему непрестано и успешно радимо.

Традиција спорта који се у Србији сматра саставним делом културног миљеа и идентитета је свакако нешто према чему Завод гаји посебан однос и чему даје допринос радећи непре­ стано са врхунским спортистима како би осигурао да традиција сјајних резултата никада не престане. Имајући у виду управо традицију спорта, трудимо се да она постане, и то од раног узраста, саствани део живота младих и деце и да буде сет вредности и практичних сазнања које ће они даље прене­ти као начин живота. Традиција која је чврста и постојана у комбинацији са најмодернијим научним и техничким достигнућима је опробан рецепт за успех који ми примењујемо већ шест деценија.

Наши циљеви

Стратешки циљеви Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије су у складу са нашим основним делатно­стима и са постојећим стратегијама и акционим плановима Министарства омладине и спорта Републике Србије.

 • Развој и унапређење врхунског спорта кроз основне де­латности путем подизања капацитета у областима спорта и медицине спорта те даљим унапређењем стручног и научног рада у овим областима, а за потребе врхунског спорта. Са овим у директној вези стоји и унапређење услова за развој спорти­сте до врхунског резултата проширивањем постојећих људских и техничких капацитета, кроз креирање посебних развој­них програма из области спорта и медицине спорта;
 • Повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске рекреације путем проши­ривања садржаја намењених грађанима свих старосних структура, посебно деце и грађана треће генерације. Кроз програме који подстичу и ојачавају свест о важности ре­довних физичких активности, а уз подстицање локалних самоуправа на остваривање сарадње у овим областима.
 • Систематски развој и унапређење спортске инфра­структуре која је под надлежношћу наше Институције, а ради унапређења врхунског спорта и повећања обухвата бављења грађана спортом и ради постепене трансформа­ције у регионални центар за спорт и медицину спорта уз пружање стручних услуга на успостављењу потпуне базе података.
 • Унапређивање стручног и научно­истраживачког рада у спорту и медицини спорта и њима сродним гранама уз активно повезивање са високошколским установама како би се остварили горе поменути циљеви.
 • Унапређење међународне сарадње и развијање билате­ралних платформи и тела, чија је сврха унапређење вр­хунског спорта, изградња нових регионалних, локалних и глобалних центара за спорт и медицину спорта, опрема­ње истих и постојећих објеката, развој медицине спорта и развој и примена практичних програма које ће за резултат имати повећану физичку активност грађана, кроз делатно­сти Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије.
 • Интегрисање активности Завода за спорт и медицину спорта у све друштвене сфере са посебним нагла­ском на добробити спорта као социјалног феномена и са освртом економске бенефите спорта у смислу привредног развоја локалних самоуправа кроз наменски и општи ту­ризам, заштиту животне средине, подстицање спортске индустрије и других сличних активности.

Завод данас

Завод је данас модерна, савремено опремљена установа у којој ради високо квалификован стручни кадар који прати најновија стручна и научна достигнућа у области спорта, фи­ зичке културе, медицине спорта, психологије и многих других научних дисциплина а све у циљу пружања што квалитетни­ јих услуга својим корисницима.

Сталним праћењем и усавршавањем технологије стручног рада, контролом тренираности спортиста, пружањем струч­ но­саветодавне помоћи, као и разноврсним облицима струч­ ног усавршавања кадрова, Завод остварује стручну подршку спортској пракси.