JNO 01-20 Električna energija (potpuno snabdevanje)

Električna energija (potpuno snabdevanje)

Javna nabavka 01-20

Datum objave:06/02/2020
Rok za predaju:21/02/2020 do 09:15
Kontakt osoba:-
E-pošta:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Telefon:-

Predmet javne nabavke br. JNO 01/20 su dobra – električna energija za period od 12 meseci

Oznaka iz opšte rečnika nabavki:

09310000- električna energija

Ispod preuzmite svu dokumentaciju vezanu za ovu JN

Dokumentacija