JN 6-20 Usluge održavanja računarske mreže, sistema i video nadzora

Usluge održavanja računarske mreže, sistema i video nadzora

Javna nabavka 6-20

Datum objave:19/05/2020
Rok za predaju:27/05/2020 do 09:15
Kontakt osoba:-
E-pošta:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Telefon:-

Predmet javne nabavke br. JN 06/20 – usluge održavanja računarske mreže, sistema audio i video nadzora

Oznaka iz opšteg rečnika nabavki:

72610000 – usluge računarske podrške;
50342000 – usluge održavanja audio opreme
50343000 – usluge popravke i održavanja video opreme.

Ispod preuzmite svu dokumentaciju vezanu za ovu JN

Dokumentacija