JN 2-20 Sredstva za održavanje higijene za period do godinu dana

Sredstva za održavanje higijene za period do godinu dana

Javna nabavka 2-20

Datum objave:28/05/2020
Rok za predaju:05/06/2020 do 09:15
Kontakt osoba:-
E-pošta:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Telefon:-

Predmet javne nabavke br. JN 02/20 su dobra – Sredstva za održavanje higijene za period do godinu dana

Oznaka iz ORN:

39830000- proizvodi za čišćenje:
39831000- preparati za pranje;
33711900- sapuni;
33771000-higijenski proizvodi od hartije;
33761000-toaletna hartija;
19510000- gumeni proizvodi;
19520000- proizvodi od plastičnih masa;