JN 14-20 Nabavka tonera za štampače sa uslugom servisiranja štampača

Nabavka tonera za štampače sa uslugom servisiranja štampača

Javna nabavka 14-20

Datum objave:25/06/2020
Rok za predaju:03/07/2020 do 09:15
Kontakt osoba:-
E-pošta:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Telefon:-

Predmet javne nabavke broj JN 14/20 su dobra – nabavka tonera sa uslugom servisiranja štampača

Oznaka iz ORN:

30125110 toneri za laserske štampače
50310000 održavanje i popravka kancelarijskih uređaj