JN 11-20 usluge mobilne telefonije

Usluge mobilne telefonije

Javna nabavka 11-20

Datum objave:02/06/2020
Rok za predaju:10/06/2020 do 09:15
Kontakt osoba:-
E-pošta:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Telefon:-

Predmet javne nabavke br. JN 11/20 su usluge mobilne telefonije

Opšti rečnik nabavki:

64212000-5 usluge mobilne telefonije;