JN 10-20 Nabavka motornog goriva

Nabavka motornog goriva

Javna nabavka 10-20

Datum objave:25/05/2020
Rok za predaju:02/06/2020 do 09:15
Kontakt osoba:-
E-pošta:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Telefon:-

Predmet javne nabavke br. JN 10/20 su dobra – Nabavka motornog goriva za period do 12 meseci

Oznaka iz ORN:

09132100 bezolovni benzin;
09134200 eurodizel;
09133000 tečni naftni gas.

Ispod preuzmite svu dokumentaciju vezanu za ovu JN

Dokumentacija