Оглас за запошљавање

На основу члана 19. Статута Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије (у даљем тексту: Завод) и одобрења Владе Републике Србије, Завод расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 25 РАДНИКА СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
1.
Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за следећа радна места:
а) Координатор Сектора медицине и психологије спорта;
б) Шест лекара опште праксе-доктора медицине;
в) Лекар специјалиста медицине спорта;
г) Медицинска сестра/техничар;
д) Два самостална сарадника за ИНДОК;
ђ) Виши стручни сарадник за физичко васпитање и рекреацију;
е) Референт обрачуна зарада-благајник;
ж) Књиговођа;
з) Сарадник за пројекте;
и) Програмер;
ј) Службеник за јавне набавке-стручни сарадник;
к) Шеф рецепције и смештаја у Хотелу Трим;
л) Шеф рецепције и смештаја у Спортском центру Караташ;
љ) Кувар;
м) Помоћник директора Сектора Хотел Трим;
н) Помоћник директора Сектора спортски центар Караташ;
њ) Помоћник директора за стручни и научно-истраживачки рад у спорту;
о) Помоћник директора Сектора за управљање пројектима;
п) Помоћник директора за економске, правне и опште послове.

2.
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије број 01-374 од 22.01.2016. године и Правилником о изменама и допунама правилника о систематизацији радних места Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије број 01-1464 од 05.04.2019. године.
а) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-а су:

– Виша стручна спрема, односно VI степен стручне спреме
– 1 година радног искуства у струци

б) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-б су:

– Високо образовање из научне, односно стручне области Медицинских наука, завршене студије другог степена (дипломске академске студије – мастер или специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, или основне студије у трајању најмање 5 година)
– 1 година радног искуства у струци
– Знање једног светског језика
– Основно познавање рада на рачунару

в) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-в су:

– Високо образовање из научне, односно стручне области Медицинских наука, завршене студије другог степена (дипломске академске студије – мастер или специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, или основне студије у трајању најмање 5 година)
– Специјализација из медицине спорта
– 1 године радног искуства у струци
– Знање једног светског језика
– Основно познавање рада на рачунару

г) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-г су:

– Средња стручна спрема, односно IV степен стручне спреме, медицинска сестра-техничар
– 1 година радног искуства у струци
– Основно познавање рада на рачунару

д) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-д су:

– Високо образовање из научне, односно стручне области наука Физичког васпитања и спорта, завршене студије другог степена (дипломске академске студије – мастер или специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, или основне студије у трајању најмање 4 године)
– 1 године радног искуства у струци
– Знање рада на рачунару
ђ) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-ђ су:

– Високо образовање из научне, односно стручне области наука Физичког васпитања и спорта, завршене студије другог степена (дипломске академске студије – мастер или специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, или основне студије у трајању најмање 4 године)
– магистеријум
– Знање једног светског језика
– 3 године радног искуства у струци
– Знање рада на рачунару

е) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-е су:

– Средња стручна спрема економске струке, односно IV степен стручне спреме исте струке
– Знање рада на рачунару
– 1 година радног искуства

ж) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-ж су:

– Средња стручна спрема економске струке, односно IV степен стручне спреме исте струке
– Знање рада на рачунару
– 1 година радног искуства у струци

з) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-з су:

– завршена гимназија
– Знање рада на рачунару
– 1 година радног искуства на пројектима

и) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-и су:

-стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету

ј) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-ј су:

– Високо образовање из научне, односно стручне области Правних наука, завршене студије другог степена (дипломске академске студије – мастер или специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, или основне студије у трајању најмање 4 године)
– Поседовање сертификата за службенике за јавне набавке
– 2 године радног искуства у струци
– Знање рада на рачунару

к) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-к су:

– стручна спрема: IV/VI степен (туристичког или економског смер),
– три године стажа у струци,
– обавезно поседовање здрас-санитарне књижице
– упознавање са мерама БИЗНР-у,
– познавање једног светског језика,
– обавезан пробни рад

л) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-л су:

– стручна спрема: IV/VI степен (туристичког или економског смер),
– три године стажа у струци,
– обавезно поседовање здрас-санитарне књижице
– упознавање са мерама БИЗНР-у,
– познавање два светског језика,
– обавезан пробни рад

љ) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-љ су:

– стручна спрема: IV/III степен (занимање кувар),
– радно искуство у од 2 год. у струци,
– обавезно поседовање здрас-санитарне књижице
– упознавање са мерама БИЗНР-у,
– познавање једног светског језика,
– обавезан је пробни рад

м) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-м су:

– стручна спрема: VI/VII степен, правне или економске струке,
– радно искуство: 4 година у хотелијерској струци,
– корисничко познавање софтверских пакета: Wорд, Еxцел, Интернет,
– здравствени и социјални захтеви – потребни позитивни налази за: опште здравствено стање, одсуство болести зависности (алкохол, дроге и друге психоактивне супстанце),
посебни захтеви: везе у пословним круговима; способности за тимски рад, планирање и организацију

н) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-н су:

– стручна спрема: VI/VII степен, правне или економске струке,
– радно искуство: 4 година у хотелијерској струци,
– корисничко познавање софтверских пакета: Wорд, Еxцел, Интернет,
– здравствени и социјални захтеви – потребни позитивни налази за: опште здравствено стање, одсуство болести зависности (алкохол, дроге и друге психоактивне супстанце),
посебни захтеви: везе у пословним круговима; способности за тимски рад, планирање и организацију

њ) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-њ су:

– Високо образовање из научне, односно стручне области наука Физичког васпитања и спорта, завршене студије другог степена (дипломске академске студије – мастер или специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, или основне студије у трајању најмање 4 године)
– магистеријум
– 3 године радног искуства у струци
– Знање једног светског језика
– Знање рада на рачунару

о) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-о су:

– Високо образовање
– 5 године радног искуства у струци
– Знање два светска језика
– Добро познавање рада на рачунару.

п) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-п су:

–Високо образовање из научне, односно стручне области Економских наука, завршене студије другог степена (дипломске академске студије – мастер или специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, или основне студије у трајању најмање 4 године)
–3 година радног искуства у струци
–Знање рада на рачунару

3.
Уз пријаву кандидати подносе оверене копије следеће документације:
. Диплому о стеченом образовању одговарајућег смера;
. Уверење да се против кандидата не води кривични поступак;
. Уверење да кандидат није осуђиван ( уверење МУП-а);
. Уверење о држављанству Републике Србије;
. Извод из матичне књиге рођених;
. Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
. Кратка биографија (CV ) са контакт подацима (адреса, телефон и е-маил).
Испуњеност услова по критеријумима огласа извршиће Комисија, која ће бити одређена посебном Одлуком. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.
Коначно одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време донеће директор Завода.
4.
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уврење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.
5.
Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа у дневном листу.
Оглас објавити на интернет презентацији Завода.
6.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
7.
Приложена документација за Оглас се неће враћати кандидатима.
8.
Кандидати који буду изабрани неће се посебно обавештавати о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на сајту Завода ( www.rzsport.gov.rs)
9.
Пријаве се подносе лично у секретаријату Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије, Београд, Кнеза Вишеслава 72 или путем препоручене поште на адресу:
Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије, Београд, Кнеза Вишеслава 72 са напоменом „за конкурс“ и напоменом за које место се конкурише.
Осoба задужена за контакт: дипл. правник Страхиња Вучетић, тел. 066/64-10-808.

Д и р е к т о р

____________________________
мр Горан Бојовић

Leave a Reply

Изаберите писмо

Контакт информације

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије

Кнеза Вишеслава 72
11030 Београд

+381 11 3555 460
rzs@rzsport.gov.rs

Пон – Пет: 07:30 – 15:30

Пратите нас

Преузмите брошуру