Linija
Republicki zavod za sport

Informaciono dokumentaciona delatnost

Informaciono-dokumentaciona delatnost realizuje se u Zavodu od 1956. godine. Prvi saradnici na ovom poslu bili su Mladen Milutinović, Olga Acić, Dragan Maršićević i Mirjana Veljković. Kasnije informaciono-dokumentaciono odeljenje Zavoda prerasta u specijalizovanu službu (Sport INDOK centar). Ova delatnost obuhvata dokumentiranje statističkih podataka, sportskih rezultata i stručne literature, pripremu informacionih materijala, međunarodnu saradnju, istraživanje i unapređenje indok delatnosti i bibliotečki rad. Rad Indoka se praktično deli na dokumentaciju statističkih podataka, dokumentaciju sportskih rezultata i dokumentaciju stručne literature.

Indok delatnost sprovodi se u okviru zadataka za Savez fizičke kulture Jugoslavije, odnosno republičke / pokrajinske SOFK. Ona se sprovodi u vidu tri osnovna zadatka: „Program indok delatnosti od interesa za Republiku“, „Izbor prevoda iz strane literature“ i „Načina sprovođenja i finansiranja informaciono dokumentacionog programa u oblasti fizičke kulture“.

Od početka svoga postojanja, Zavod prikuplja dokumentaciju u oblasti fizičke kulture. Prikupljaju se gotovo svi podaci iz ove oblasti i pripremaju odgovarajuće informacije za društveno-političke zajednice, interesne zajednice fizičke kulture, a pre svega za društvene organizacije fizičke kulture (SOFK Jugoslavije, SOFK Srbije, kasnije Savez sportova Srbije i dr.), značajne za njihovu delatnost.

Preko mesečnog biltena – „Informacije iz oblasti fizičke kulture“, kao prvog biltena koji daje materijale o stanju organizacija, o rezultatima fizičke kulture u zemlji i inostranstvu, dobijaju se podaci značajni za dalji razvoj fizičke kulture.

Zavod inicira da Savezni zavod za statistiku u svojim statističkim istraživanjima obradi i oblast fizičke kulture, što je obezbeđivalo dokumentaciju potrebnu za pripreme srednjoročnih planova razvoja i izradu niza drugih dokumenata, značajnih za dalji napredak fizičke kulture u Jugoslaviji, a prvenstveno u Srbiji.

Otpočinje se sa izdavanjem bibliografije godišnjih izdanja jugoslovenskih autora. Već od početka rada Zavoda prevode se sa stranih jezika odabrani stručni materijal, koji se posle odgovarajuće recenzije umnožava i dostavlja svim stručnim kadrovima u Srbiji i Jugoslaviji.

Na inicijativu Zavoda osniva se Jugoslovenska sport-indok zajednica, koju čine davaoci i korisnici usluga u informaciono-dokumentacionoj delatnosti: Sport indok centar Zavoda, biblioteke, zavodi, republička SOFK i drugi organi za fizičku kulturu. Ostvarena je saradnja sa Međunarodnim udruženjem za informatiku (Internacional Associon for Sport Information-IASI-ICPE), uključivanjem dokumentacionih kartica jugoslovenske stručne literature u međunarodnu sportsku dokumentaciju. Takođe je ostvarena i saradnja na međunarodnom multilingvalnom sportskom tezaurusu u Komisiji za tezaurus. Saradnica Zavoda Dušanka Ban, kao aktivni član ovih organizacija, učestvuje u projektima, kongresima i skupštinama ovih udruženja.

U periodu od 50 godina izdat je veliki broj naslova serijskih primarnih i sekundarnih informacionih publikacija iz oblasti fizičke kulture, pojedinačnih informacionih publikacija, knjiga, elaborata i istraživanja. Samo u prvih 25 godina, u periodu intenzivnog rada Zavoda, izdato je 30 naslova serijskih primarnih i sekundarnih informacija iz oblasti fizičke kulture, 20 pojedinačnih informacionih publikacija, 30 knjiga, 33 elaborata i 17 istraživanja, ukupni obim iznosio je 3 708 autorskih tabaka ili 55 620 strana. Poslednjih godina ovaj ogromni izdavački poduhvat znatno se smanjuje iz niza objektivnih razloga, pre svega nedostatka finansijskih sredstava koji su uticali na celokupni rad Zavoda.

U Zavodu se razvija i značajna izdavačka delatnost, koja je u jednom periodu dostiže 19 izdanja u toku godine, u vidu monografija i periodičnih publikacija, čiji obim iznosi više stotina autorskih tabaka stručne literature.

Sakupljani su raznovrsni statistički podaci o fizičkoj kulturi u SFR Jugoslaviji i SR Srbiji van pokrajine i izdavani u vidu publikacija, godišnjaka i periodičnih svezaka informacija.

Praćeni su organizacija i stanje fizičke kulture, planovi njenog razvoja i njihova realizacija, finansiranje fizičke kulture, uključujući i prihode fizičke kulture od igara na sreću (loto i sportska prognoza), školovanje stručnih kadrova za fizičku kulturu, nastava fizičke kulture u školama i objekti za fizičku kulturu.

Ove statističke informacije su najčešće izdavane po jednom godišnje u različitim kraćim ili dužim vremenskim periodima i različitim tiražima (do 500 primeraka) i distribuirane su korisnicima. Jedan deo ovih statističkih informacija, kao unikatne publikacije, obuhvatao je i druge teme kao što su statistika viših društvenih organa za fizičku kulturu, stanje fizičke kulture u gradovima, problemi propagande fizičke kulture, delegatsku strukturu organa SIZ fizičke kulture u 100 opština SR Srbije bez pokrajina, činioce koji usporavaju razvoj fizičke kulture u SR Srbiji bez pokrajina i informacije o fudbalskom sportu. Na ovim poslovima radili su Dragan Maršićević, Mladen Milutinović, Darinka Vidaković, Mirjana Veljković, Olga Acić, Dušanka Ban i Zoran Jovanović.

Faktografske informacije o sportskim rezultatima vrhunskih sportista Jugoslavije, Srbije sa i bez pokrajina, zatim Srbije i Crne Gore, redovno su izlazile od 1956. godine (osim 1963; 1965; 1972 i 1973.), do danas. Obuhvatale su posebno učešće naših vrhunskih sportista na olimpijskim igrama, svetskim i evropskim šampionatima. Na ovim poslovima su radili Dragan Maršićević, Mirjana Veljković, Olga Acić, Dušanka Ban, Aleksandra Sanader, Branka Ćirić, Milanka Borovićanin i Jelena Ivanović.

 

U okviru obrade domaće i strane stručne literature izdavane su sledeće periodične publikacije:
•         „Bibliografija fizičke kulture“
•         „Izbor iz strane stručne literature“ – „Sportska praksa“
•         „Informacija o nabavljenoj i prevedenoj literaturi u ustanovama za fizičku kulturu“
•         „Savremeni trening“
•         „Informativni bilten fizičke kulture“
•         „Kongresi, simpozijumi, konferencije fizičke kulture“
•         Izbor radova iz strane literature
•         „Informacije iz oblasti fizičke kulture“
 
Na ovim poslovima radili su kao stalni urednici Dragan Maršićević, Dušanka Ban i Srđan Savić, a dva broja „Bibliografije fizičke kulture“, uredio je Vlastimir Despotović.
Prevodioci za najveći broj stručnih članaka iz Zavoda bili su Časlav Krsmanović, Ileana Ćosić, Ljiljana Mladenović i Klara Sentđerđi a sarađivao je i veliki broj prevodilaca sa različitih jezika, spoljnih saradnika Zavoda. Dve knjige preveo je saradnik Zavoda Srđan Savić.
 
Sport INDOK centar Zavoda organizovao je, ili inicirao organizaciju niza stručnih skupova: Savetovanja o organizaciji službe statistike, Konferencija Jugoslovenske sport indok zajednice i seminare za dokumentaliste sa eminentnim stranim predavačima iz ove oblasti. Saradnici Zavoda učestvovali su u radu Međunarodnih kongresa sportske informatike i Međunarodnog udruženja za sportsku informatiku, pohađali seminare za dokumentaliste u sportu, sarađivali u komisijama za tezaurus međunarodnog udruženja za informatiku u sportu.
 
dr Dušanka Ban – simbol za informatičku delatnost
 
Saradnica Zavoda Dušanka Ban bila je član International Association for Sports Informaton – IASI (Međunarodnog udruženja za informatiku sporta – IASI) od 1973. godine. u čijem radu je dala zapažen doprinos, sve do prerane smrti 2000. godine. U tri mandata (od 1974-1988) birana je za člana Izvršnog komiteta ovog Udruženja, a 1989. imenovana je za savetnika. Na Skupštni IASI, 1988. godine u Rimu, izabrana je za doživotnog počasnog člana (Honorary member). U periodu 1973-83. sarađivala je i IASI – Thesaurus Commission (Komisija za tezaurus) na izradi međunarodnog multilingvalnog tezaurusa fizičke kulture. Od 1983. radila je u IASI Commission Information Sources (Komisija za informacione izvore) u kojoj se rade međunarodne bibliografije, indeksi primarne i sekundarne periodike. Od 1981. do 1989. bila je aktivna u Koordinacionom komitetu IASI koji okuplja nacionalne indok centre učlanjene i IASI međunarodnu bazu sportske literature (IASI SPORT DATABASE, sedište u SIRC Otava, Kanada).
 
Aprila 1988. godine Savez sa fizičku kulturu Jugoslavije izabrao je Dušanku Ban za jugoslovenskog predstavnika u Council of Europe – Committee of Experts on Sports Information (Komitet stručnjaka za informatiku sporta Evropskog saveta), u kojem je aktivno sarađivala do momenta kada je SRJ usled međunarodnih sankcija izostavljena iz članstva u ovom telu.
 
Saradnici indoka Zavoda su u proteklom periodu učestvovali u radu više domaćih skupova u oblasti fizičke kulture i informatike sporta.
U više navrata rađeni su projekti Informacionog sistema fizičke kulture (Dragan Maršićević, Dušanka Ban), ali zbog nepostojanja neophodnih uslova, nisu realizovani. Aktivnosti na uspostavljanju informaciono dokumentacionih aktivnosti u sistemu sporta Republike Srbije ponovo su pokrenute u toku 2005. godine, po projektu spoljnog saradnika dr Predraga Gavrilovića. U ovim aktivnostima stručni tim Zavoda činili su: Branislav Milišić, Jelena Ivanović, Tatjana Milenković, Predrag Bićanin i Biljana Marić-Nikolić.

 


                         
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.