ЈН 8-20 Услуга безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите

Услуга безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите

Јавна набавка 8-20

Датум објаве:20/05/2020
Рок за предају:28/05/2020 до 09:15
Контакт особа:-
Е-пошта:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Телефон:-

Предмет јавне набавке бр. ЈН 08/20 – Услуга безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите

Ознака из општег речника набавки:

71317100 – Саветодавне услуге у вези са заштитом од пожара и експлозије и надзором над њима;
98342000-2 Услуге у вези са радном средином.