ЈН 5-20 Набавка тонера за штампаче са услугом сервисирања штампача

Набавка тонера за штампаче са услугом сервисирања штампача

Јавна набавка 5-20

Датум објаве:18/05/2020
Рок за предају:26/05/2020 до 09:15
Контакт особа:-
Е-пошта:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Телефон:-

Предмет јавне набавке број ЈН 05/20 су добра – набавка тонера са услугом сервисирања штампача

Ознака из ОРН:

30125110 тонери за ласерске штампаче
50310000 одржавање и поправка канцеларијских уређај