ЈН 03-20 Лабораторијски потрошни материјал за период до 12 месеци

Лабораторијски потрошни материјал за период до 12 месеци

Јавна набавка 03-20

Датум објаве:20/02/2020
Рок за предају:28/02/2020 до 09:15
Контакт особа:-
Е-пошта:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Телефон:-

Предмет јавне набавке бр. ЈН 03/20 су добра – Лабораторијски потрошни материјал за период до 12 месеци.

Ознака из ОРН:

33696500 лабораторијски реагенси.