ЈН 01-20 Канцеларијски материјал за период до 12 месеци

Канцеларијски материјал за период до 12 месеци

Јавна набавка 01-20

Датум објаве:06/02/2020
Рок за предају:14/02/2020 до 09:15
Контакт особа:-
Е-пошта:javnenabavke@rzsport.gov.rs
Телефон:-

Предмет јавне набавке бр. ЈН 01/20 су добра – канцеларијски материјал за период до годину дана

Назив и ознака из ОРН:

430192000 канцеларијски материјал
22810000 регистратори од хартије и картона
22850000 фасцикле и сродни производи