Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије

Националне евиденције

Увод

Једaн од најзначајнијих послова у оквиру делатности Завода и његовог ИНДОК одељења је вођење Националних евиденција у области спорта. Последњих пет година Завод је интензивно радио на успостављању свих ИНДОК делатности, а посебно на стварању новог, савременог националног спортског информационо-документационог система. Применом електронских средстава за обраду и складиштење података – као јединствена, централна, електронска база података, Националне евиденције омогућавају редовно добијање релевантних и потпуних информација о свим чиниоцима система спорта Републике Србије.

Да би систем спорта могао да се организује а његово стање систематски прати и дугорочно планира његов развој у Републици Србији, нови Закон о спорту, усвојен у фебруару 2016. године је одредбом члана 168. прописао обавезу вођења девет врста националних евиденција:

  1. категорисаних и других спортиста такмичара;
  2. предузетника у спорту;
  3. организација у области спорта;
  4. спортских стручњака и стручњака у спорту;
  5. реализатора програма којима се остварује општи интерес у области спорта;
  6. спортских објеката;
  7. великих међународних спортских приредаба у Републици Србији;
  8. резултата спортиста и националних спортских репрезентација Републике Србије на великим међународним спортским такмичењима и националним спортским такмичењима;
  9. физичких спортских повреда и начина њиховог лечења врхунских спортиста и спортиста националних спортских репрезентација.

Садржај, начин вођења и начин и услови коришћења података из евиденција прописани су Правилником о Националним евиденцијама у области спорта.

Оно шта такође један овакав информациони систем може да омогући то је боља и ефикаснија сарадња између субјеката који имају значајну улогу за развој спорта у Србији као што су

Министарство омладине и спорта, Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије, Покрајински завод за спорт и медицину спорта, Спортски савез Србије, Олимпијски комитет Србије, Грански спортски савези Србије, јединице локалне самоуправе, као и многе друге организације у области спорта.

Без добре и ефикасне сарадње свих ових субјеката нема успешног функционисања система спорта у Републици, нема успешног развоја дечијег и омладинског спорта, нема даљег развоја врхунских резултата наших спортиста, нема доношења добрих одлука. Зато сви наведени субјекти имају посебан значај у систему спорта, а озбиљност њихове улоге управо је у томе што представљају део система и што од њиховог деловања зависи и функционисање осталих субјеката у спорту и система спорта у целини.

На свакодневном нивоу сарадници ИНДОК одељења прикупљају, обрађују и анализирају изузетно обимне и озбиљне захтеве за подацима из базе Националне евиденције у складу са потребама институција које имају значајну улогу за развој спорта у Србији.
Такође, сарадници ИНДОК одељења свакодневно пружају подршку корисницима путем телефона, електронске поште, у директном разговору. На годишњем нивоу, одговори се на хиљаде мејлова и телефонских позива, пошаље се више десетина хиљада дописа корисницима система Националне евиденције (Табела 1).

 

2016

2017

2018

2019

2020

укупно

Подршка корисницима путем електронске поште и телефонских позива

9609

7705

12968

6638

3090

40010

Подршка корисницима у директном разговору

9

23

33

52

22

139

Послати дописи за унос и ажурирање података

7120

13908

19028

4314

3773

48143

Табела 1. Подршка корисницима Националне евиденције

Приказан обим подршке коју пружамо корисницима протеклих година није случајан, а разлози леже у одговору на питање зашто је битно уписати се у базу Националних евиденција у области спорта. Поред приоритетног значаја прикупљених информација на организовање, систематско праћење и дугорочно развијање система спорта у Републици Србији, један од разлога је наравно да су корисници обавезни да унесу тражене податке у базу како би избегли пенале који су прописани Законом о спорту. Али оно што је много важније је да се уписом у Националне евиденције могу остварити и могућности за коришћење буџетских средстава за градњу и адаптацију спортских објеката и за Посебне програме од интереса за ЈЛС. Такође, уписом се стиче и могућност добијања сагласности за организовање великих међународних такмичења, али и остваривање сарадња са великим бројем субјеката који имају значајну улогу у реализовању редовних и посебних програма.

Чланом 13 Правилника о националним евиденцијама у области спорта јасно је дефинисано ко и како врши упис у националну евиденцију. Такође је чланом 13 јасно прописано шта се подразумева под организацијом у области спорта, до када се подноси пријава за упис и колико често је неопходно ажурирати податке у бази (Табела 2).

      КОРИСНИЦИ
ЕВИДЕНЦИЈЕ
Спортске  
организације
Предузетници   
у спорту
Власници/корисници
спортских објеката
Спортска  друштва,
савези, стручна спортска удружењa и другe организација у области спорта
Надлежни  национални
грански спортски савез

Категорисаних и других спортиста такмичара

X

 

 

 

 

Предузетника у спорту

 

X

 

 

 

Организација  у области спорта

X

 

 

X

X

Спортских стручњака
и стручњака у спорту

X

 

 

X

(који нису
истовремено регистровани за неку спортску организацију)

 

Реализатора  програма
којима се остварује
општи интерес у области спорта

X

 

 

 

 

Спортских објеката

 

 

X

 

 

Великих  међународних
спортских приредаба у РС

X

 

 

 

 

Резултата спортиста РС

 

 

 

 

X

Физичких спортских повреда

X

 

 

 

X

Табела 2. Обавезе уписа у Националну евиденцију (члан 13. Правилника о националним евиденцијама у области спорта)

Резултати спортиста Србије

Од свог настанка 1956. године Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије редовно прикупља и објављује информације о спортским резултатима. Значај праћења спортских резултата схваћен је већ од првих корака у раду Завода, када су резултати прикупљани путем новинских чланака као и од гранских спортских савеза, затим обрађивани и тако припремани у виду брошираних издања. Данас су спортски резултати постали део јединственог система Националних евиденција у области спорта, које су од стране Министарства омладине и спорта поверене Заводу за спорт и медицину спорта Републике Србије, а реализују се уз помоћ националних спортских савеза. Према Закону о спорту Републике Србије, национални спортски савези су обавезни да у оквиру Националних евиденција у области спорта, након завршетка спортског такмичења на којем су учествовали њихови спортисти, изврше електронски унос података о освајачима медаља дирекно у базу Националних евиденција.

Завод за спорт и медицину спорта у оквиру ИНДОК одељења током године прати унос и пружа стручну помоћ појединим савезима. По завршетку године стручни сарадници ИНДОК одељења Завода за спорт и медицину спорта врше извоз резултата из базе, њихову обраду и анализу и припремају Годишњи преглед резултата спортиста Србије. Публикација Резултати спортиста Србије – Годишњи преглед, има најдужу традицију од свих серијских издања у дугогодишњој издавачкој делатности Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије.

Публикација Резултати спортиста Србије представља јединствено сведочанство о спортистима Србије освајачима медаља на великим међународним такмичењима. Публикација садржи податке о називу, месту и времену одржавања такмичења, нивоу такмичења, оствареном спортском пласману, узрасној категорији такмичара, клубу из којег такмичар долази и др. Резултати се обрађују према категоризацији спортова у Републици Србији, према категорисаним спортским групама, што пружа могућност лакшег праћења и дубљих анализа посматрано кроз дужи временски период.

ИНДОК Одељење

Завод за спорт и медицину спорта РС

Подршка: сваког радног дана од 09 – 15 часова:

Телефони:

+381 11 3555460, локал 114
+381 11 3555461, локал 155
+381 11 3544523, локал 126
моб. тел.: +381 66 6410763

e-mail: evidencije@rzsport.gov.rs