Linija
Republicki zavod za sport
22.07.2019.

Medicinski pregledi i motorička testiranja vrhunskih sportista

Reprezentativci i stipendidti na sportsko-medicinskim i motoričkim testiranjima

Košarkaš Vasilije Micić, biciklisti Jovana Crnogorac i Dušan Veselinović, plivačica Jovana Bogdanovićodbojkaši Vuk Todorović, Lazar Bajandić i Andrej Rudić,  šahistkinja Marina Gajčin i kuglaš Čongor Baranj obavili su osnovne medicinske preglede i funkcionalno testiranje, kao i motorička testiranja u Zavodu za sport i medicinu sporta RS.


Više icoMore


19.07.2019.

Muška košarkaška selekcija Srbije na pregledima u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Interdisciplinaran pristup u radu sa mladim sportistima i vrhunskim takmičarima

Najbolji košarkaši Srbije danas su na redovnim medicinskim pregledima i merenjima u Košutnjaku.Timovi stručnjaka Zavoda iz različitih oblasti stavljaju sve svoje raspoložive kapacitete za potrebe razvoja vrhunskog sporta, primarno u interesu očuvanja zdravlja sportista i održavanja prave forme takmičara za siguran sportski nastup.

Medicinski deo pregleda i testova obuhvata laboratorijsku dijagnostiku, antropometrijska merenja, EKG, ultrazvučni pregled srca, spirometrijska ispitivanjaergometrijska i ergospirometrijska funkcionalna testiranja. Funkcionalnim testiranjem, između ostalog, dobija  se jasan uvid u sportsku formu ispitanika, a rezultati testova služe za izradu valjanog programa treninga u cilju podizanja sportske formetakmičara.

Prilikom testa, poželjno je da sportisti aktiviraju  mišićnu masu koju koriste i u sportu kojim se bave, jer se tada valjano procenjuje njihov energetski kapacitetNa osnovu sprovedenog testiranja na pokretnoj traci ili nekom drugom ergometru (biciklergometar, veslački, kajakaški, plivački ergometar)dobija se niz izmerenih i izvedenih parametarapomoću kojih se utvrđuje nivo funkcionalnih sposobnosti i određuju individualne trenažne zone opterećenja, odnosno srčana frekvencija ili puls na kome će se ostvariti trenažni ciljevi.

U praksi je često prisutno obavljanje retesta, u svrhu praćenja napretka funkcionalnih mogućnosti.


Više icoMore


18.07.2019.

Najbolji veslači Srbije na testiranju u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Provera zdravlja i sportske forme vrhunskih takmičara

Delatnost Sektora medicine i psihologije sporta ogleda se u obavljanju sportsko-medicinskih pregleda, laboratorijske dijagnostike, antropometrijskih merenja, ultrazvučnih pregleda srca, spirometrijskih ispitivanja, ergometrijskih i ergospirometrijskih testiranja, pružanja usluga korektivnih i preventivnih vežbi vezanih za korigovanje posturalnih poremećaja, usluge fizikalne medicine i rehabilitacije, u okviru Laboratorije za psihologiju – obavljanje psiholoških testiranja.


Više icoMore


16.07.2019.

Besplatni sportski sadržaji za đake tokom leta u Košutnjaku

Škola plivanja i letnji sportski  kamp u organizaciji Zavoda

Tokom cele letnje sezone kupanja biće realizovana besplatna škola plivanja za đake, a škola košarke, odbojke na pesku i stonog tenisa realizuje se do 26. jula.

Program plivanja, u saradnji sa Sekretarijatom za sport i omladinu Grada Beograda, održava se u dva ciklusa. Prvi ciklus je pri kraju, budući da se završava 24. jula. Drugi otpočinje 25. jula završava se 30. avgusta.

Svi zainteresovani  učenici osnovnih i srednjih škola mogu da se jave pedagozima fizičke kulture Zavoda za sport i medicinu sporta RS kako  bi se na vreme oformile  grupe za drugi ciklus kursa plivanja.

Obuka plivanja se realizuje na školskom i rekreativnom bazenu svakog radnog dana od 8 do 10 sati ujutro.

U radno vreme plivališta dežura medicinska služba Zavoda za sport i medicinu sporta RS i službeno lice MUP-a  Čukarice.


Više icoMore


16.07.2019.

Košarkaš na motoričkim testovima u Košutnjaku

Rad sa sportistima u najsavremenijoj laboratoriji za motorička istraživanja i analitiku u sportu

U laboratoriji Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu  stručni saradnici vrše procenu motoričkih sposobnosti.


Više icoMore


16.07.2019.

Vrhunski sportisti na testiranju u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Omladinci FK Crvena zvezda i stipendisti MOS-a na redovnim pregledima u Košutnjaku

Fudbaleri, košarkaši, veslači i teniseri obavili su osnovne medicinske preglede kao i funkcionalno testiranje u Zavodu za sport i medicinu sporta RS.

Funkcionalnim testiranjem se određuje maksimalna potrošnja kiseonika i utvrđuje stepen kondicije sportista, uz konstantan monitoring kardiovaskularnog i respiratornog sistema tokom progresije testa.


Više icoMore


16.07.2019.

Reprezentativac Srbije u košarci Bobi Marjanović na medicinskim pregledima u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Medicinska provera pred početak priprema

Pred odlazak na Svetsko prvenstvo u košarci proslavljeni reprezentativac radi sve medicinske preglede i neophodna testiranja u vodećoj ustanovi sporta.

U Sektoru medicine sporta primenjuje se interdisciplinaran pristup koji podrazumeva  utvrđivanje zdravstvenog statusa i funkcionalnih mogućnosti sportista.

Medicinski pregledi vrhunskih takmičara se obavljaju u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti sportista i takmičara,  gde  je jasno određena vrsta medicinskih pregleda  i testiranja za svaku kategoriju sportista. Pravilnikom je precizirano da se pregledi obavezno rade na šest meseci, osim ukoliko ne postoje indikacije da se medicinska provera i testiranje sprovedu ranije.


Više icoMore


12.07.2019.

Značaj sportsko medicinskih pregleda i motoričkih testiranja

Kontrolom zdravlja i procenom motoričkih sposobnosti, sportisti dobijaju mogućnost uvida u stanje pripremljenosti, efikasnosti trenažnog procesa i njegova korekcija, podizanje motivacije za dalji rad, utvrđivanje prednosti i mana i dr.

Zavod za sport i medicinu sporta RS ima timove koji se bave testiranjima, analitikom kao i naučnim i drugim istraživanjima u cilju unapređenja vrhunskog sporta i opšteg zdravlja stanovništva.

Vizija Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije jeste društvo u kom se važnost sporta i uloga sporta u društvu neprestano nadopunjuju stvarajući nove vrednosti i nove rezultate. Pravo na sport je pravo svakog pojedinca dok je briga o vrhunskom sportu, ali i opštem položaju sporta i fizičke aktivnosti svih naših građana obaveza naše ustanove.

ZSMSRS je jedan od nosećih stubova sportske kulture u Srbiji. Društvo čiji su građani zdravi, zajednica u kojoj vrhunski sportisti imaju svoju kuću koja o njihovom psihičkom, fiizičkom i zdravstvenom statusu vodi računa, je nešto što svojim radom, svakim danom postižemo i svaki danom unapređujemo. 

Njegova infrastruktura uključuje otvorena i zatvorena kupališta, Dom sportova, teniske, fudbalske, košarkaške i druge terene, trim stazu, omladinsko – sportski kamp Karataš…


Više icoMore


12.07.2019.

Testiranja u Centru za motorička istraživanja i analitiku u sportu ZSMSRS

Košarkaš, reprezentativac Srbije, Filip Petrušev testiran na Izokinetičkom dinamometru

Izokinetička dijagnostika je postupak procene neuromišićne funkcije u kom se kompjuterskom tačnošću, u aktivnom pokretu, beleže svi potrebni parametri (snaga pojedinih mišićnih grupa, obrtni moment, indeks zamora, amplituda pokreta zgloba i ostvareni rad za pojedine mišićne grupe). Matematičkom analizom testova se dobija detaljan uvid u stanje funkcije zgloba, međusobni odnos agonista i antagonista i bilateralno poređenje istih mišićnih grupa. Stručni saradnici Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu, sportistima vrše i opšte i specifične baterije testova na terenu i laboratoriji posle kojih se dobija kompletan uvid u motorički status sportiste.
 
Najsavremeniji model izokinetičkog dinamometra firme HUMAC NORM pruža mogućnost procene kroz tri režima rada mišića (izokinetički, izotonični i izometrijski) i to aktivnim pokretom pregibača i opružača trupa, zatim mišića skočnog zgloba, zgloba kolena, kuka, ramena, lakta i zgloba ručja. Pokreti se mogu izvoditi u svim smerovima (ekstenzija, fleksija, abdukcija, adukcija, unutrašnja i spoljašnja rotacija). 
 
Zavod za sport i medicinu sporta RS, u Centru za motorička istraživanja i analitiku u sportu, pruža mogućnost svim sportistima, sportskim klubovima, savezima i građanima da izvrše dijagnostiku posturalnog statusa, kao i identifikaciju rizika od mogućih nastanka sportskih povreda, obave specifičan protokol izdržljivog trčanja na traci, izvrše procene neuromišićne funkcije u kom se kompjuterskom tačnošću, u aktivnom pokretu, beleže svi potrebni parametri.
 
Kontrola treniranosti perspektivnih i vrhunskih sportista u cilju unapređenja kvalitetnog i vrhunskog sporta je jedna od najznačajnijih kontinuiranih delatnosti Zavoda. Osavremenjavanjem dijagnostičke opreme i usavršavanjem stručnog kadra u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije se realizuje savremeni pristup proceni i evaluaciji motoričkih sposobnosti sportista.

Više icoMore


12.07.2019.

Kontrole utreniranosti

Funkcionalnim testom opterećenja, proverava se reackija organizma na fizički napor i sposobnost organizma da se izloži fizičkom naporu. Bilo ko da planira da se podvrgne fizičkom naporu treba da prođe kroz određene nivoe zdravstvene kontrole.

Zatim se pristupa testu fizičkog napora gde se određuje nivo i stepen fizičkog napora za koji je svaki pojedinac sposoban. Nakon testa lekari utvrđuju da li je osoba uopšte sposobna da se bavi sportom i daju savet na koji način bi pojedinac trebalo da se izlaže fizičkom naporu.
 
Sportsko-medicinski pregled obuhvata:
  • Fizikalni pregled po sistemima
  • Antropometrija: merenje telesne visina, telesna masa, određivanje telesne kompozicije – određivanjeprocenta telesnih masti, mišića, koštanog tkiva i vode
  • Elektrokardiografija (EKG)
  • Spirometrija
  • Laboratorijske analize krvi (kompletna krvna slika, sedimentacija, biohemijske analize: glikemija, urea, ukupni holesterol, trigliceridi, transaminaze, gvožđe u serumu)
  • Ultrazvučni pregled srca
  • Funcionalni test opterećenja – kontrola utreniranosti
Konačan izveštaj se donosi na osnovu procene zahteva sporta i na osnovu sportske discipline kojom se ispitanik bavi.
 
U Zavodu za sport i medicinu sporta RS vrši se psihodijagnostika i procena takmičarske pripremljenosti svih kategorija sportista.
Zavod za sport i medicinu sporta RS ima dug staž u radu sa vrhunskim sportistima, perspektivnim sportistima i drugim kategorijama sportista.
 
Primarna aktivnost Zavoda za sport i medicinu sporta RS odnosi se na utvrđivanje zdravstvenog statusa i funkcionalnih sposobnosti sportista svih kategorija, u interesu očuvanja zdravlja i radne sposobnsoti.

Više icoMore


Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 Sledeća >

Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.