Линија
Republicki zavod za sport

Информационо документациона делатност

Информационо-документациона делатност реализује се у Заводу од 1956. године. Први сарадници на овом послу били су Младен Милутиновић, Олга Ацић, Драган Маршићевић и Мирјана Вељковић. Касније информационо-документационо одељење Завода прераста у специјализовану службу (Спорт ИНДОК центар). Ова делатност обухвата документирање статистичких података, спортских резултата и стручне литературе, припрему информационих материјала, међународну сарадњу, истраживање и унапређење индок делатности и библиотечки рад. Рад Индока се практично дели на документацију статистичких података, документацију спортских резултата и документацију стручне литературе.

Индок делатност спроводи се у оквиру задатака за Савез физичке културе Југославије, односно републичке / покрајинске СОФК. Она се спроводи у виду три основна задатка: „Програм индок делатности од интереса за Републику“, „Избор превода из стране литературе“ и „Начина спровођења и финансирања информационо документационог програма у области физичке културе“.

Од почетка свога постојања, Завод прикупља документацију у области физичке културе. Прикупљају се готово сви подаци из ове области и припремају одговарајуће информације за друштвено-политичке заједнице, интересне заједнице физичке културе, а пре свега за друштвене организације физичке културе (СОФК Југославије, СОФК Србије, касније Савез спортова Србије и др.), значајне за њихову делатност.Преко месечног билтена – „Информације из области физичке културе“, као првог билтена који даје материјале о стању организација, о резултатима физичке културе у земљи и иностранству, добијају се подаци значајни за даљи развој физичке културе.

Завод иницира да Савезни завод за статистику у својим статистичким истраживањима обради и област физичке културе, што је обезбеђивало документацију потребну за припреме средњорочних планова развоја и израду низа других докумената, значајних за даљи напредак физичке културе у Југославији, а првенствено у Србији.

Отпочиње се са издавањем библиографије годишњих издања југословенских аутора. Већ од почетка рада Завода преводе се са страних језика одабрани стручни материјал, који се после одговарајуће рецензије умножава и доставља свим стручним кадровима у Србији и Југославији.

На иницијативу Завода оснива се Југословенска спорт-индок заједница, коју чине даваоци и корисници услуга у информационо-документационој делатности: Спорт индок центар Завода, библиотеке, заводи, републичка СОФК и други органи за физичку културу. Остварена је сарадња са Међународним удружењем за информатику (Internacional Associon for Sport Information-IASI-ICPE), укључивањем документационих картица југословенске стручне литературе у међународну спортску документацију. Такође је остварена и сарадња на међународном мултилингвалном спортском тезаурусу у Комисији за тезаурус. Сарадница Завода Душанка Бан, као активни члан ових организација, учествује у пројектима, конгресима и скупштинама ових удружења.

У периоду од 50 година издат је велики број наслова серијских примарних и секундарних информационих публикација из области физичке културе, појединачних информационих публикација, књига, елабората и истраживања. Само у првих 25 година, у периоду интензивног рада Завода, издато је 30 наслова серијских примарних и секундарних информација из области физичке културе, 20 појединачних информационих публикација, 30 књига, 33 елабората и 17 истраживања, укупни обим износио је 3 708 ауторских табака или 55 620 страна. Последњих година овај огромни издавачки подухват знатно се смањује из низа објективних разлога, пре свега недостатка финансијских средстава који су утицали на целокупни рад Завода.

У Заводу се развија и значајна издавачка делатност, која је у једном периоду достиже 19 издања у току године, у виду монографија и периодичних публикација, чији обим износи више стотина ауторских табака стручне литературе.

Сакупљани су разноврсни статистички подаци о физичкој култури у СФР Југославији и СР Србији ван покрајине и издавани у виду публикација, годишњака и периодичних свезака информација.

Праћени су организација и стање физичке културе, планови њеног развоја и њихова реализација, финансирање физичке културе, укључујући и приходе физичке културе од игара на срећу (лото и спортска прогноза), школовање стручних кадрова за физичку културу, настава физичке културе у школама и објекти за физичку културу.

Ове статистичке информације су најчешће издаване по једном годишње у различитим краћим или дужим временским периодима и различитим тиражима (до 500 примерака) и дистрибуиране су корисницима. Један део ових статистичких информација, као уникатне публикације, обухватао је и друге теме као што су статистика виших друштвених органа за физичку културу, стање физичке културе у градовима, проблеми пропаганде физичке културе, делегатску структуру органа СИЗ физичке културе у 100 општина СР Србије без покрајина, чиниоце који успоравају развој физичке културе у СР Србији без покрајина и информације о фудбалском спорту. На овим пословима радили су Драган Маршићевић, Младен Милутиновић, Даринка Видаковић, Мирјана Вељковић, Олга Ацић, Душанка Бан и Зоран Јовановић.

Фактографске информације о спортским резултатима врхунских спортиста Југославије, Србије са и без покрајина, затим Србије и Црне Горе, редовно су излазиле од 1956. године (осим 1963; 1965; 1972 и 1973.), до данас. Обухватале су посебно учешће наших врхунских спортиста на олимпијским играма, светским и европским шампионатима. На овим пословима су радили Драган Маршићевић, Мирјана Вељковић, Олга Ацић, Душанка Бан, Александра Санадер, Бранка Ћирић, Миланка Боровићанин и Јелена Ивановић.

У оквиру обраде домаће и стране стручне литературе издаване су следеће периодичне публикације:
•         „Библиографија физичке културе“
         „Избор из стране стручне литературе“ – „Спортска пракса“
         „Информација о набављеној и преведеној литератури у установама за физичку културу“
         „Савремени тренинг“
         „Информативни билтен физичке културе“
         „Конгреси, симпозијуми, конференције физичке културе“
         Избор радова из стране литературе
         „Информације из области физичке културе“
 
На овим пословима радили су као стални уредници Драган Маршићевић, Душанка Бан и Срђан Савић, а два броја „Библиографије физичке културе“, уредио је Властимир Деспотовић.
 
Преводиоци за највећи број стручних чланака из Завода били су Часлав Крсмановић, Илеана Ћосић, Љиљана Младеновић и Клара Сентђерђи а сарађивао је и велики број преводилаца са различитих језика, спољних сарадника Завода. Две књиге превео је сарадник Завода Срђан Савић.
 
Спорт ИНДОК центар Завода организовао је, или иницирао организацију низа стручних скупова: Саветовања о организацији службе статистике, Конференција Југословенске спорт индок заједнице и семинаре за документалисте са еминентним страним предавачима из ове области. Сарадници Завода учествовали су у раду Међународних конгреса спортске информатике и Међународног удружења за спортску информатику, похађали семинаре за документалисте у спорту, сарађивали у комисијама за тезаурус међународног удружења за информатику у спорту.
 
  
др Душанка Бан – симбол за информатичку делатност
 
Сарадница Завода Душанка Бан била је члан International Association for Sports Informaton – IASI (Међународног удружења за информатику спорта – IASI) од 1973. године. у чијем раду је дала запажен допринос, све до преране смрти 2000. године. У три мандата (од 1974-1988) бирана је за члана Извршног комитета овог Удружења, а 1989. именована је за саветника. На Скупштни IASI, 1988. године у Риму, изабрана је за доживотног почасног члана (Honorary member). У периоду 1973-83. сарађивала је и IASI – Thesaurus Commission (Комисија за тезаурус) на изради међународног мултилингвалног тезауруса физичке културе. Од 1983. радила је у IASI Commission Information Sources (Комисија за информационе изворе) у којој се раде међународне библиографије, индекси примарне и секундарне периодике. Од 1981. до 1989. била је активна у Координационом комитету IASI који окупља националне индок центре учлањене и IASI међународну базу спортске литературе (IASI SPORT DATABASE, седиште у SIRC Otava, Kanada).
 
Априла 1988. године Савез са физичку културу Југославије изабрао је Душанку Бан за југословенског представника u Council of Europe – Committee of Experts on Sports Information (Комитет стручњака за информатику спорта Европског савета), у којем је активно сарађивала до момента када је СРЈ услед међународних санкција изостављена из чланства у овом телу.
 
Сарадници индока Завода су у протеклом периоду учествовали у раду више домаћих скупова у области физичке културе и информатике спорта.
 
У више наврата рађени су пројекти Информационог система физичке културе (Драган Маршићевић, Душанка Бан), али због непостојања неопходних услова, нису реализовани. Активности на успостављању информационо документационих активности у систему спорта Републике Србије поново су покренуте у току 2005. године, по пројекту спољног сарадника др Предрага Гавриловића. У овим активностима стручни тим Завода чинили су: Бранислав Милишић, Јелена Ивановић, Татјана Миленковић, Предраг Бићанин и Биљана Марић-Николић.
 

 


                       
Сва права задржана © 2011 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије. Дизајн и развој Неотек д.о.о.