Линија
Republicki zavod za sport

Делатност

Делатност Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије је дефинисана  Законом о спорту Републике Србије из 2016. године.

Завод обавља следеће послове, у складу са чланом 107. став 1. Закона:

 
1) периодична тестирања, односно праћење антрополошких способности и карактеристика деце, омладине и одраслих;
2) контролу тренираности перспективних и врхунских спортиста и стручно-саветодавну помоћ тим спортистима и спортским стручњацима;
3) организацију и реализацију континуираних тренинга и завршних припрема перспективних и врхунских спортиста;
4) вођење националних евиденција у области спорта (прикупљање података и обрада) и периодично објављивање и публиковање збирних података из националних евиденција;
5) стручно оспособљавање и усавршавање спортских стручњака и стручњака у области спорта и медицине спорта у сарадњи са одговарајућом акредитованом високошколском установом, у складу са законом;
6) обављање надзора над стручним радом у области спорта преко стручних спортских надзорника;
7) евалуацију здравственог стања учесника у физичким активностима;
8) унапређење здравственог стања и функционалних способности перспективних и врхунских спортиста;
9) организациону и стручну помоћ организацијама које реализују програме којима се остварује општи интерес у области спорта и организаторима великих међународних спортских такмичења;
10) саветовање при планирању, изградњи и реконструкцији спортских објеката у јавној својини и праћење њихове искоришћености;
11) пропагандну, издавачку, научну, истраживачко-развојну и библиотечку делатност у области спорта и медицине спорта, у складу са законом;
12) учествовање у изради Стратегије;
13) давање мишљења и стручне помоћи учесницима у систему спорта у питањима од значаја за развој спорта;
14) међународну сарадњу у области спорта и медицине спорта;
15) унапређење развоја спорта деце и младих;
16) праћење планирања изградње и искоришћености спортских објеката;
17) идентификацију и развој спортских талената, у сарадњи са надлежним националним гранским спортским савезима.
Завод може обављати и здравствену делатност, односно одређене послове здравствене делатности, у складу са законом којим се уређује здравствена заштита.
Послови из става 2. тач. 4) и 6) овог члана обављају се као поверени послови.
 
Завод за спорт и медицину спорта Репулике Србије има статус националног тренинг центра и има искључиво право за обављање делатности из става 2. тачка 3) овог члана, осим уколико из објективних разлога организација и реализација континуираних тренинга и завршних припрема перспективних и врхунских спортиста није могућа у Заводу.

                       
Сва права задржана © 2011 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије. Дизајн и развој Неотек д.о.о.