Linija
Republicki zavod za sport
5.12.2017.

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS


Na osnovu člana 20. Statuta Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije (u daljem tekstu:Zavod) i odobrenja Ministarstva omladine i sporta, Zavod raspisuje

 

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME 8 RADNIKA SA PUNIM RADNIM VREMENOM

1.

Oglašava se prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom za sledeća radna mesta:

a) Dvoje lekara specijalista medicine sporta;

b) Lekar specijalista interne medicine – kardiolog;

v) Dvoje lekara opšte prakse – doktori medicine;

g) Psiholog-stručni saradnik;

d) Samostalni saradnik za analitiku u sportu;

đ) Službenik za javne nabavke-stručni saradnik;

e) Programer;

2.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1 su opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije broj 01-374 od 22.01.2016. godine.

a) Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1-a su:

      Visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti Medicinskih nauka, završene studije drugog stepena (diplomske akademske studije – master ili specijalističke strukovne studije ili specijalističke akademske studije, ili osnovne studije u trajanju najmanje 5 godina)

      Specijalizacija iz medicine sporta

      1 godine radnog iskustva u struci

      Znanje jednog svetskog jezika

-     Osnovno poznavanje rada na računaru;

 

b) Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1-b su:

      Visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti Medicinskih nauka, završene studije drugog stepena (diplomske akademske studije – master ili specijalističke strukovne studije ili specijalističke akademske studije, ili osnovne studije u trajanju najmanje 5 godina)

      Specijalizacija iz interne medicine/kardiologije

      1 godina radnog iskustva u struci

      Znanje jednog svetskog jezika

      Osnovno poznavanje rada na računaru ;

 

v) Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1-v su:

 

      Visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti Medicinskih nauka, završene studije drugog stepena (diplomske akademske studije – master ili specijalističke strukovne studije ili specijalističke akademske studije, ili osnovne studije u trajanju najmanje 5 godina)

      1 godina radnog iskustva u struci

      Znanje jednog svetskog jezika

      Osnovno poznavanje rada na računaru;

 

g) Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1-g su:

 

      Visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti Psiholoških nauka, završene studije drugog stepena (diplomske akademske studije – master ili specijalističke strukovne studije ili specijalističke akademske studije, ili osnovne studije u trajanju najmanje 4 godine)

      Znanje jednog svetskig jezika

      1 godina radnog iskustva u struci

      Osnovno poznavanje rada na računaru;

 

d) Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1-d su:

      Visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti nauka Fizičkog vaspitanja i sporta, završene studije drugog stepena (diplomske akademske studije – master ili specijalističke strukovne studije ili specijalističke akademske studije, ili osnovne studije u trajanju najmanje 4 godine)

      1 godine radnog iskustva u struci

      Znanje jednog svetskog jezika

      Znanje rada na računaru

 

đ) Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1-đ su:

 

Visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti Pravnih nauka, završene studije drugog stepena (diplomske akademske studije – master ili specijalističke strukovne studije ili specijalističke akademske studije, ili osnovne studije u trajanju najmanje 4 godine)

-  Posedovanje sertifikata za službenika za javne nabavke

-  2 godine radnog iskustva u struci

-  Znanje rada na računaru;

 

e) Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1-e su:

 

-stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu

3.

Uz prijavu kandidati podnose overene kopije sledeće dokumentacije:

.  Diplomu o stečenom obrazovanju odgovarajućeg smera;

. Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

. Uverenje da kandidat nije osuđivan ( uverenje MUP-a);

. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije;

. Izvod iz matične knjige rođenih;

. Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime);

. Kratka biografija (CV ) sa kontakt podacima (adresa, telefon i e-mail).

Isponjenost uslova po kriterijumima oglasa izvršiće Komisija, koja će biti određena posebnim Rešenjem.Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Konačno odluku o izboru kandidata za prijem u radni odnos na neodređeno vreme doneće direktor Zavoda.

4.

Prilokom zasnivanja radnog odnosa kandidati su dužni da dostave lekarsko uvrenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

5.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu „Politika“.

Oglas objaviti na internet prezentaciji Zavoda.

 

6.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

7.

Priložena dokumentacija za oglas se neće vraćati kandidatima.

8.

Kandidati koji budu izabrani neće se posebno obaveštavati o rezultatima oglasa, već će rezultati biti objavljeni na sajtu Zavoda ( www.rzsport.gov.rs)

9.

Prijave se podnose lično u sekretarijatu Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije, Beograd, Kneza Višeslava 72 ili putem preporučene pošte na adresu:

Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije, Beograd, Kneza Višeslava 72 sa napomenom „ za konkurs“ i napomenom za koje mesto se konkuriše.

Osaba zadužena za kontakt: dipl. pravnik Dragan Vučetić, tel. 066 6410 700.

 

U Beogradu 29.11.2017.godine

 

                                                                                                                                         D i r e k t o r

                                                                                                                                    mr Goran BojovićSva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.