Linija
Republicki zavod za sport
3.12.2019.

Fudbaler na motoričkim kontrolama u ZSMSRS


 Dimitrije Petronijević, član FK Dif

 
Izokinetička dijagnostika je postupak procene neuromišiћne funkcije u kom se kompjuterskom tačnošћu, u aktivnom pokretu, beleže svi potrebni parametri (snaga pojedinih mišiћnih grupa, obrtni moment, indeks zamora, amplituda pokreta zgloba i ostvareni rad za pojedine mišiћne grupe). Matematičkom analizom testova se dobija detaljan uvid u stanje funkcije zgloba, međusobni odnos agonista i antagonista i bilateralno poređenje istih mišiћnih grupa. Na izokinetičkom aparatu se otpor prilagođava individualnim moguћnostima, s tim u vezi, izbegnuta su bilo kakva ošteћenja i preoptereћenje.
 
Najsavremeniji model izokinetičkog dinamometra firme HUMAC NORM pruža moguћnost procene kroz tri režima rada mišiћa (izokinetički, izotonični i izometrijski) i to aktivnim pokretom pregibača i opružača trupa, zatim mišiћa skočnog zgloba, zgloba kolena, kuka, ramena, lakta i zgloba ručja. Pokreti se mogu izvoditi u svim smerovima (ekstenzija, fleksija, abdukcija, adukcija, unutrašnja i spoljašnja rotacija).   
 
Zavod za sport i medicinu sporta RS, u Centru za motorička istraživanja i analitiku u sportu, pruža moguћnost svim sportistima, sportskim klubovima, savezima i građanima da izvrše dijagnostiku posturalnog statusa, kao i identifikaciju rizika od moguћih nastanka sportskih povreda, obave specifičan protokol izdržljivog trčanja na traci, izvrše procene neuromišiћne funkcije u kom se kompjuterskom tačnošћu, u aktivnom pokretu, beleže svi potrebni parametri.


                        
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.