Linija
Republicki zavod za sport
20.07.2018.

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME 11 RADNIKA SA PUNIM RADNIM VREMENOM


Na osnovu člana 19. Statuta Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije (u daljem tekstu: Zavod) i odobrenja Ministarstva omladine i sporta, Zavod raspisuje:

1.

Oglašava se prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom za sledeća radna mesta:

a) Viši stručni saradnik za fizičko vaspitanje i rekreaciju;

b) Dva lekara opšte prakse-doktora medicine;

v) Dva lekara specijalista medicine sporta;

g) Dva fizioterapeuta;

d) Dve medicinske sestre-tehničara;

đ) Laborant;

e) Kuvar;

2.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1 su opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije broj 01-374 od 22.01.2016. godine.

a) Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1-a su:

Visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti nauka Fizičkog vaspitanja i sporta, završene studije drugog stepena (diplomske akademske studije – master ili specijalističke strukovne studije ili specijalističke akademske studije, ili osnovne studije u trajanju najmanje 4 godine)

magisterijum

Znanje jednog svetskog jezika

3 godine radnog iskustva u struci

Znanje rada na računaru

b) Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1-b su:

Visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti Medicinskih nauka, završene studije drugog stepena (diplomske akademske studije – master ili specijalističke strukovne studije ili specijalističke akademske studije, ili osnovne studije u trajanju najmanje 5 godina)

1 godina radnog iskustva u struci

Znanje jednog svetskog jezika

Osnovno poznavanje rada na računaru

v) Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1-v su:

Visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti Medicinskih nauka, završene studije drugog stepena (diplomske akademske studije – master ili specijalističke strukovne studije ili specijalističke akademske studije, ili osnovne studije u trajanju najmanje 5 godina)

Specijalizacija iz medicine sporta

1 godine radnog iskustva u struci

Znanje jednog svetskog jezika

Osnovno poznavanje rada na računaru

g) Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1-g su:

Viša stručna sprema, odnosno VI stepen stručne spreme, viša medicinska škola smer - fizioterapeut

1 godina radnog iskustva u struci

Osnovno poznavanje rada na računaru

d) Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1-d su:

Srednja stručna sprema, odnosno IV stepen stručne spreme, medicinska sestra-tehničar

1 godina radnog iskustva u struci

Osnovno poznavanje rada na računaru

đ) Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1-đ su:

Srednja stručna sprema, odnosno IV stepen stručne spreme, medicinska škola – laboratorijski  tehničar

6 meseci radnog iskustva u struci

Osnovno poznavanje rada na računaru

e) Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke 1-e su:

stručna sprema: VI/III stepen (zanimanje kuvar),

radno iskustvo u od 2 god. u struci,

obavezno posedovanje zdras-sanitarne knjižice

upoznavanje sa merama BIZNR-u,

poznavanje jednog svetskog jezika,

obavezan je probni rad.

3.

Uz prijavu kandidati podnose overene kopije sledeće dokumentacije:

.  Diplomu o stečenom obrazovanju odgovarajućeg smera;

. Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

. Uverenje da kandidat nije osuđivan ( uverenje MUP-a);

. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije;

. Izvod iz matične knjige rođenih;

. Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime);

. Kratka biografija (CV) sa kontakt podacima (adresa, telefon i e-mail).

Ispunjenost uslova po kriterijumima oglasa izvršiće Komisija, koja će biti određena posebnom Odlukom. Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Konačno odluku o izboru kandidata za prijem u radni odnos na neodređeno vreme doneće direktor Zavoda.

4.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidati su dužni da dostave lekarsko uvrenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

5.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu „Politika“.

Oglas objaviti na internet prezentaciji Zavoda.

6.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

7.

Priložena dokumentacija za Oglas se neće vraćati kandidatima.

8.

Kandidati koji budu izabrani neće se posebno obaveštavati o rezultatima oglasa, već će rezultati biti objavljeni na sajtu Zavoda (www.rzsport.gov.rs)

9.

Prijave se podnose lično u sekretarijatu Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije, Beograd, Kneza Višeslava 72 ili putem preporučene pošte na adresu:

Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije, Beograd, Kneza Višeslava 72 sa napomenom „ za konkurs“ i napomenom za koje mesto se konkuriše.

Osoba zadužena za kontakt:  dipl.  pravnik Dragan Vučetić, tel. 066/64-10-700.                        
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.