Линија
Republicki zavod za sport
5.12.2017.

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС


На основу члана 20. Статута Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије (у даљем тексту:Завод) и одобрења Министарства омладине и спорта, Завод расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 8 РАДНИКА СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

1.

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за следећа радна места:

а) Двоје лекара специјалиста медицине спорта;

б) Лекар специјалиста интерне медицине – кардиолог;

в) Двоје лекара опште праксе – доктори медицине;

г) Психолог-стручни сарадник;

д) Самостални сарадник за аналитику у спорту;

ђ) Службеник за јавне набавке-стручни сарадник;

е) Програмер;

2.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије број 01-374 од 22.01.2016. године.

а) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-а су:

      Високо образовање из научне, односно стручне области Медицинских наука, завршене студије другог степена (дипломске академске студије – мастер или специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, или основне студије у трајању најмање 5 година)

      Специјализација из медицине спорта

      1 године радног искуства у струци

      Знање једног светског језика

-     Основно познавање рада на рачунару;

 

б) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-б су:

      Високо образовање из научне, односно стручне области Медицинских наука, завршене студије другог степена (дипломске академске студије – мастер или специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, или основне студије у трајању најмање 5 година)

      Специјализација из интерне медицине/кардиологије

      1 година радног искуства у струци

      Знање једног светског језика

      Основно познавање рада на рачунару ;

 

в) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-в су:

 

      Високо образовање из научне, односно стручне области Медицинских наука, завршене студије другог степена (дипломске академске студије – мастер или специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, или основне студије у трајању најмање 5 година)

      1 година радног искуства у струци

      Знање једног светског језика

      Основно познавање рада на рачунару;

 

г) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-г су:

 

      Високо образовање из научне, односно стручне области Психолошких наука, завршене студије другог степена (дипломске академске студије – мастер или специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, или основне студије у трајању најмање 4 године)

      Знање једног светскиг језика

      1 година радног искуства у струци

      Основно познавање рада на рачунару;

 

д) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-д су:

      Високо образовање из научне, односно стручне области наука Физичког васпитања и спорта, завршене студије другог степена (дипломске академске студије – мастер или специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, или основне студије у трајању најмање 4 године)

      1 године радног искуства у струци

      Знање једног светског језика

      Знање рада на рачунару

 

ђ) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-ђ су:

 

Високо образовање из научне, односно стручне области Правних наука, завршене студије другог степена (дипломске академске студије – мастер или специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, или основне студије у трајању најмање 4 године)

-  Поседовање сертификата за службеника за јавне набавке

-  2 године радног искуства у струци

-  Знање рада на рачунару;

 

е) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-е су:

 

-стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету

3.

Уз пријаву кандидати подносе оверене копије следеће документације:

.  Диплому о стеченом образовању одговарајућег смера;

. Уверење да се против кандидата не води кривични поступак;

. Уверење да кандидат није осуђиван ( уверење МУП-а);

. Уверење о држављанству Републике Србије;

. Извод из матичне књиге рођених;

. Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

. Кратка биографија (ЦВ ) са контакт подацима (адреса, телефон и е-маил).

Испоњеност услова по критеријумима огласа извршиће Комисија, која ће бити одређена посебним Решењем.Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Коначно одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време донеће директор Завода.

4.

Прилоком заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уврење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

5.

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа у дневном листу „Политика“.

Оглас објавити на интернет презентацији Завода.

 

6.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

7.

Приложена документација за оглас се неће враћати кандидатима.

8.

Кандидати који буду изабрани неће се посебно обавештавати о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на сајту Завода ( www.рзспорт.гов.рс)

9.

Пријаве се подносе лично у секретаријату Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије, Београд, Кнеза Вишеслава 72 или путем препоручене поште на адресу:

Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије, Београд, Кнеза Вишеслава 72 са напоменом „ за конкурс“ и напоменом за које место се конкурише.

Осаба задужена за контакт: дипл. правник Драган Вучетић, тел. 066 6410 700.

 

У Београду 29.11.2017.године

 

                                                                                                                                         Д и р е к т о р

                                                                                                                                    мр Горан БојовићСва права задржана © 2011 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије. Дизајн и развој Неотек д.о.о.