Линија
Republicki zavod za sport
20.07.2018.

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 11 РАДНИКА СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ


На основу члана 19. Статута Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије (у даљем тексту: Завод) и одобрења Министарства омладине и спорта, Завод расписује:

1.

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за следећа радна места:

а) Виши стручни сарадник за физичко васпитање и рекреацију;

б) Два лекара опште праксе-доктора медицине;

в) Два лекара специјалиста медицине спорта;

г) Два физиотерапеута;

д) Две медицинске сестре-техничара;

ђ) Лаборант;

е) Кувар;

2.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије број 01-374 од 22.01.2016. године.

а) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-а су:

Високо образовање из научне, односно стручне области наука Физичког васпитања и спорта, завршене студије другог степена (дипломске академске студије – мастер или специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, или основне студије у трајању најмање 4 године)

магистеријум

Знање једног светског језика

3 године радног искуства у струци

Знање рада на рачунару

б) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-б су:

Високо образовање из научне, односно стручне области Медицинских наука, завршене студије другог степена (дипломске академске студије – мастер или специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, или основне студије у трајању најмање 5 година)

1 година радног искуства у струци

Знање једног светског језика

Основно познавање рада на рачунару

в) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-в су:

Високо образовање из научне, односно стручне области Медицинских наука, завршене студије другог степена (дипломске академске студије – мастер или специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, или основне студије у трајању најмање 5 година)

Специјализација из медицине спорта

1 године радног искуства у струци

Знање једног светског језика

Основно познавање рада на рачунару

г) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-г су:

Виша стручна спрема, односно VI степен стручне спреме, виша медицинска школа смер - физиотерапеут

1 година радног искуства у струци

Основно познавање рада на рачунару

д) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-д су:

Средња стручна спрема, односно IV степен стручне спреме, медицинска сестра-техничар

1 година радног искуства у струци

Основно познавање рада на рачунару

ђ) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-ђ су:

Средња стручна спрема, односно IV степен стручне спреме, медицинска школа – лабораторијски  техничар

6 месеци радног искуства у струци

Основно познавање рада на рачунару

е) Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1-е су:

стручна спрема: VI/III степен (занимање кувар),

радно искуство у од 2 год. у струци,

обавезно поседовање здрас-санитарне књижице

упознавање са мерама БИЗНР-у,

познавање једног светског језика,

обавезан је пробни рад.

3.

Уз пријаву кандидати подносе оверене копије следеће документације:

.  Диплому о стеченом образовању одговарајућег смера;

. Уверење да се против кандидата не води кривични поступак;

. Уверење да кандидат није осуђиван ( уверење МУП-а);

. Уверење о држављанству Републике Србије;

. Извод из матичне књиге рођених;

. Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

. Кратка биографија (CV) са контакт подацима (адреса, телефон и е-маил).

Испуњеност услова по критеријумима огласа извршиће Комисија, која ће бити одређена посебном Одлуком. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Коначно одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време донеће директор Завода.

4.

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уврење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

5.

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа у дневном листу „Политика“.

Оглас објавити на интернет презентацији Завода.

6.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

7.

Приложена документација за Оглас се неће враћати кандидатима.

8.

Кандидати који буду изабрани неће се посебно обавештавати о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на сајту Завода (www.rzsport.gov.rs)

9.

Пријаве се подносе лично у секретаријату Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије, Београд, Кнеза Вишеслава 72 или путем препоручене поште на адресу:

Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије, Београд, Кнеза Вишеслава 72 са напоменом „ за конкурс“ и напоменом за које место се конкурише.

Особа задужена за контакт:  дипл.  правник Драган Вучетић, тел. 066/64-10-700.                       
Сва права задржана © 2011 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије. Дизајн и развој Неотек д.о.о.